25. 6. 2019, Vladimír Klaus, navštíveno 1321x

Delphi
Windows

Pokud programujete nějakou časově náročnou operaci, je nanejvýš vhodné zajistit, aby se vám během zpracování počítač neuspal, případně ani nevypnul monitor.

Přestože je uvedený zdroj, ze kterého jsem čerpal, 10 let starý, stále perfektně funguje v době psaní článku i na Windows 10.

Jak v Delphi vypnout uspávání počítače během kritické operace

unit SystemCriticalUnit;

interface

uses
 Windows;

type
 TSystemCritical = class
 private
  FIsCritical: Boolean;
  procedure SetIsCritical(const Value: Boolean) ;
 protected
  procedure UpdateCritical(Value: Boolean) ; virtual;
 public
  constructor Create;
  property IsCritical: Boolean read FIsCritical write SetIsCritical;
 end;

var
 SystemCritical: TSystemCritical;

implementation

type
 EXECUTION_STATE = DWORD;

const
 ES_SYSTEM_REQUIRED = $00000001;
 ES_DISPLAY_REQUIRED = $00000002;
 ES_USER_PRESENT = $00000004;
 ES_AWAYMODE_REQUIRED = $00000040;
 ES_CONTINUOUS = $80000000;

{
 Pomocí funkce SetThreadExecutionState umožníte, aby vaše aplikace
 informovala Windows systém, že potřebuje pracovat a není žádoucí,
 aby došlo k uspání nebo třeba vypnutí monitoru apod.
}
procedure SetThreadExecutionState(ESFlags: EXECUTION_STATE);
 stdcall; external kernel32 name 'SetThreadExecutionState';

constructor TSystemCritical.Create;
begin
 inherited;
 FIsCritical := False;
end;

procedure TSystemCritical.SetIsCritical(const Value: Boolean);
begin
 if FIsCritical=Value then Exit;

 FIsCritical:=Value;
 UpdateCritical(FIsCritical);
end;

procedure TSystemCritical.UpdateCritical(Value: Boolean);
begin
 if Value
  //Zajistím, aby nedošlo k uspání
  then SetThreadExecutionState(ES_SYSTEM_REQUIRED or ES_CONTINUOUS)
  //tímto zapnu zase výchozí chování...
  else SetThreadExecutionState(ES_CONTINUOUS);
end;


initialization
 SystemCritical:=TSystemCritical.Create;

finalization
 SystemCritical.IsCritical:=False;
 SystemCritical.Free;

end.

Pokud do projektu přidáte tuto unitu, získáte systém, kterým třeba na začátku kritické části vypnete usínání a na konci zase zapnete výchozí chování.

//vypnu možnost usínání počítače
SystemCritical.IsCritical:=true;
try
 //...provádím náročnou akci a nechci, aby se počítač uspal...

finally
 //zapnu možnost usínání počítače
 SystemCritical.IsCritical:=false;
end;

Zdroje: