24.09.2019, Vladimír Klaus, navštíveno 3078x

Delphi

Při získávání dat z webů nebo webových služeb můžete často volit mezi XML nebo JSON. Díky velmi pěkné implementaci JSON v Delphi je možné data získávat pohodlně. Navíc zápis je velmi příjemný a pokud víte, co a kde hledáte, pak se k údaji dostanete opravdu velmi rychle.

Mějme například takovýto JSON text. Je to reálný příklad, protože přesně toto dostanete ze služeb Google Maps Platform, jako jsou Directions, Distance Matrix apod.

{
  "destination_addresses" : [ "Jičíněves, Czechia" ],
  "origin_addresses" : [ "Terezínská 701/4, 190 00 Praha-Letňany, Czechia" ],
  "rows" : [
   {
     "elements" : [
      {
        "distance" : {
         "text" : "85.5 km",
         "value" : 85467
        },
        "duration" : {
         "text" : "1 hour 30 mins",
         "value" : 5427
        },
        "status" : "OK"
      }
     ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Předpokládejme (pro jednoduchost), že potřebujete pouze zjistit vzdálenost. Z výše uvedeného víte jak přesně JSON soubor (obecně text) vypadá a že tedy můžete jít na jisto. Samozřejmě je vhodné vše před přístupem ověřovat, protože si nemůžete být nikdy jisti, že formát a hodnoty budou vypadat přesně tak, jako v době, kdy to programujete.

Obrovskou výhodou tohoto jednoduchého příkladu je přímý přístup k daným datům pomocí tečkové notace.

uses JSON;

procedure ZpracujJsonDistanceMatrix(aJsonText: string);
var
 jv, jv2: TJSONValue;
 s: string;
 r: double;

begin
 //jv je vlastně root celého JSONu
 jv:=TJSONObject.ParseJSONValue(aJsonText);
 try
  if jv<>nil then begin
   jv2:=jv.FindValue('status'); //v rootu, ne někde zanořený
   if jv2<>nil then begin
    s:=jv2.Value;
    if s='OK' then begin
     //z rootu hledám přesně tuto cestu
     jv2:=jv.FindValue('rows[0].elements[0].distance.text');
     if jv2<>nil then begin
      s:=jv2.Value;
      s:=StringReplace(s, 'km', '', [rfIgnoreCase]);
      s:=StringReplace(s, '.', ',', []);
      //získám vzdálenost v kilometrech a jako reálné číslo
      if TryStrToFloat(s, r) then . . . 
     end;
    end;
   end;
  end;

 finally
  FreeAndNil(jv);
 end;
end;

Pokud by JSON obsahoval více údajů, pak se už musí pracovat s poli (TJSONArray) a vše je nepatrně složitější.

procedure ZpracujJsonDirections(aJsonText: string);
var
 jv, jv2, jv3: TJSONValue;
 jarr: TJSONArray;
 s: string;
 r: double;
 i: integer;

begin
 jv:=TJSONObject.ParseJSONValue(aJsonText);
 try
  if jv<>nil then begin
   jv2:=jv.FindValue('status');
   if jv2<>nil then begin
    s:=jv2.Value;
    if s='OK' then begin
     //z rootu hledám sadu cest
     jarr:=jv.FindValue('routes') as TJSONArray;
     if jarr<>nil then begin
      for i:=0 to jarr.Count-1 do begin
       jv3:=jarr.Items[i].FindValue('legs[0].distance.text');
       if jv3<>nil then begin
        s:=jv3.Value;
        s:=StringReplace(s, 'km', '', [rfIgnoreCase]);
        s:=StringReplace(s, '.', ',', []);
        if TryStrToFloat(s, r) then . . .
       end;
      end;
     end;
    end;
   end;
  end;

 finally
  FreeAndNil(jv);
 end;
end;

Zdroje: